×
Czarter jachtów Masz pytanie? Ulubione Kontakt Logowanie

TenJacht.pl to miejsce, w którym Żeglarze znajdą najlepszy jacht żaglowy lub motorowy w dogodnym dla siebie terminie. Jednak zanim dokonacie rezerwacji za pomocą naszego systemu rezerwacji terminów czarteru jachtów, zapoznajcie się i zaakceptujcie poniższe warunki. Mamy przejrzyste zasady działania, których szczegóły zawarte są w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Regulamin Czarterów TenJacht.pl

§ 1 Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu rezerwacji terminów czarteru jachtów TenJacht.pl przyjęto następujące definicje:

 1. Armator: właściciel, posiadacz lub inna osoba dysponująca prawem do oddania Klientowi Jachtu do używania przez czas oznaczony na zasadach określonych w Ofercie i Umowie Czarteru za pośrednictwem Serwisu, który jest jednocześnie stroną Umowy Czarteru;
 2. Cena Czarteru: wynagrodzenie brutto za najem Jachtu w wysokości określonej w Ofercie wraz z wszystkimi opłatami za usługi dodatkowe;
 3. Jacht: jednostka pływająca o parametrach i standardzie wskazanym przez Armatora w Ofercie, dopuszczona do żeglugi zgodnie z obowiązującym prawem;
 4. Klient: podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dokonujący Rezerwacji za pośrednictwem Systemu, na zasadach określonych w Regulaminie Czarterów TenJacht, który jest jednocześnie stroną Umowy Czarteru;
 5. Oferta: propozycja Armatora dotycząca zawarcia Umowy Czarteru z Klientem na warunkach i w cenie określonych przez Armatora, udostępniona Klientom przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Systemu;
 6. Operator: Michał Arciszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą firmą TenJacht Michał Arciszewski, 81-017 Gdynia, ul. Janowska 3/41, NIP 958-171-15-97, REGON 387444719, tel. 507 988 976, michal@tenjacht.pl;
 7. Regulamin Czarterów TenJacht: niniejsze zasady dotyczące dokonywania Rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Systemu;
 8. Rezerwacja: procedura udostępniona w ramach Systemu, związana z dokonaniem przez Klienta rezerwacji terminu czarteru Jachtu. Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą dokonania zapłaty Zaliczki i otrzymania przez Klienta potwierdzenia o dokonaniu Rezerwacji;
 9. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. System: prowadzony przez Operatora system rezerwacji terminów czarteru Jachtów, dostępny w domenie TenJacht.pl;
 11. Umowa Czarteru: umowa o najem Jachtu zawierana pomiędzy Armatorem a Klientem, której wzór jest dołączony na podstronie Oferty jako jej integralna część;
 12. UODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 13. Zaliczka: określona w Ofercie kwota pieniężna, wpłacona obligatoryjnie przez Klienta w procesie Rezerwacji, zaliczana na poczet Ceny Czarteru.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie Czarterów TenJacht określono zasady i warunki korzystania przez Klientów z funkcjonalności Systemu, przy użyciu którego Klient może wyszukiwać oraz porównywać Oferty, a także dokonywać Rezerwacji.
 2. W celu przeprowadzenia Rezerwacji Klient musi posiadać zdolność do czynności prawnych, aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu.
 3. Dane kontaktowe są niezbędne do zachowania niezakłóconej komunikacji w związku z dokonaniem Rezerwacji oraz realizacją Umowy Czarteru.
 4. Operator nie świadczy usługi najmu jachtów, nie dokonuje cesji tej usługi, jej odsprzedaży ani nie świadczy innej usługi o podobnym charakterze lub skutku.
 5. W momencie pojawienia się jakichkolwiek sporów związanych z zawarciem i realizacją Umowy Czarteru, stroną właściwą jest Armator i Klient.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Czarteru przez Klienta lub Armatora.

§ 3 Dokonanie rezerwacji

 1. Dokonanie Rezerwacji wymaga wybrania przez Klienta Oferty, wypełnienia formularza rezerwacyjnego pełnymi i prawidłowymi danymi we wskazanych w formularzu rezerwacyjnym miejscach oraz dokonania przez Klienta wpłaty Zaliczki we wskazanej w Ofercie wysokości. Podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych, a także zapłata Zaliczki w niepełnej wysokości, uniemożliwiają sfinalizowanie Rezerwacji i mogą skutkować brakiem zawarcia Umowy Czarteru.
 2. Prawidłowe dokonanie Rezerwacji (zgodnie z ust. 1 powyżej) skutkuje wygenerowaniem automatycznego, elektronicznego potwierdzenia Rezerwacji przez System i wysłaniem go:
  1. do Klienta - na wskazany adres e-mail z uwzględnieniem informacji o numerze rezerwacji;
  2. do Armatora - na wskazany adres e-mail z uwzględnieniem informacji o numerze rezerwacji oraz – na wskazany numer telefonu Armatora.
  Rezerwacja jest skutecznie dokonana z chwilą dokonania zapłaty Zaliczki i otrzymania przez Klienta potwierdzenia o dokonaniu Rezerwacji. Otrzymanie potwierdzenia kończy proces Rezerwacji.
 3. Prawidłowa finalizacja Rezerwacji skutkuje zawarciem pomiędzy Armatorem a Klientem Umowy Czarteru na warunkach określonych w Ofercie, której wzór jest dołączony na podstronie Oferty jako jej integralna część.
 4. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia na wskazany adres e-mail, Klient może skontaktować się z Operatorem (mail, telefon) i wnioskować o przesłanie kopii potwierdzenia.

§ 4 Opinie porejsowe

 1. Operator umożliwia Klientom dokonanie oceny oraz wydanie opinii na temat Jachtu, Armatora, a także usługi, po zrealizowanej Umowie Czarteru. Operator zastrzega sobie prawo do publikowania tych opinii i ocen w Serwisie na stronie dotyczącej danej Oferty.
 2. Operator deklaruje, że poczyni starania w zakresie bieżącego monitorowania i weryfikowania opinii Klientów i zastrzega sobie prawo do usuwania opinii w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku opinii zawierających wulgaryzmy i treści naruszające obyczajność.
 3. Armatorowi będzie przysługiwało prawo do umieszczenia jednorazowej odpowiedzi na opinię Klienta. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku odpowiedzi zawierających wulgaryzmy i treści naruszające obyczajność.

§ 5 Odwołanie Rezerwacji

 1. Klient może odstąpić od Umowy Czarteru na warunkach ustalonych w jej treści oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku każdej Oferty warunki odstąpienia od Umowy Czarteru mogą być różne. Klient zobowiązany jest przed dokonaniem Rezerwacji zapoznać się z postanowieniami Umowy Czarteru, której wzór jest dołączony na podstronie Oferty jako jej integralna część.
 2. Dokonując Rezerwacji Klient akceptuje warunki określone przez Armatora w Umowie Czarteru. Zapłata Zaliczki i otrzymanie przez Klienta potwierdzenia o dokonaniu Rezerwacji skutkuje zawarciem pomiędzy Armatorem a Klientem Umowy Czarteru, co oznacza, że Klient zobowiązuje się do wykonania Umowy Czarteru. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy Czarteru, może nie mieć prawa do otrzymania zwrotu przedpłaconej kwoty. Armator może dokonać potrącenia z Zaliczki kwoty na pokrycie szkody lub kosztów wynikających z faktu rezygnacji z wykonania bądź niewykonania Umowy Czarteru przez Klienta. W żadnym z powyższych przypadków Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za prawidłowość zawartej Umowy Czarteru i zgodność jej treści z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter usługi związanej z wypoczynkiem, jeżeli w Umowie Czarteru oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, nawet jeśli Klient jest konsumentem, nie będzie mu przysługiwało prawo odstąpienia od zawartej na odległość Umowy Czarteru (art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020 r. z późn. zm.), co oznacza, że Klient może zostać pozbawiony prawa do zwrotu Zaliczki bądź uiszczonej Ceny Czarteru.
 4. Armator może odstąpić od Umowy Czarteru wyłącznie na warunkach określonych w Umowie Czarteru i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 Płatności

 1. Klient dokonuje zapłaty Zaliczki za pośrednictwem pośrednika w płatnościach online, którego usługi udostępniono w ramach Systemu lub bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez Operatora. Po przekierowaniu do serwisu operatora płatności, w celu dokonania płatności, Klient powinien postępować zgodnie z komunikatami serwisu płatniczego. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Klienta z tytułu powstania szkód, wynikających z jakiejkolwiek awarii, nieplanowanego wyłączenia, przerwy w funkcjonowaniu lub niedostępności Systemu bądź serwisu płatniczego.
 2. Moment otrzymania przez Operatora Zaliczki na wskazane konto bankowe (moment uznania rachunku bankowego Operatora) lub moment otrzymania przez Operatora komunikatu od pośrednika w płatnościach online o zaksięgowaniu płatności jest uznany za skuteczną wpłatę Zaliczki.
 3. Operator jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta Zaliczki. Pozostałą Cenę Czarteru z tytułu realizacji Umowy Czarteru Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Armatorowi, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Czarteru.
 4. Ewentualną kaucję za Jacht (o ile wynika to z Oferty), Klient przekazuje bezpośrednio Armatorowi. Zasady płatności kaucji oraz jej wysokość regulowane są Umową Czarteru oraz w Ofercie.
 5. Zasady ponoszenia przez Klienta opłat dodatkowych (np. opłata za postój na parkingu, dopłata za możliwość przetrzymywania zwierząt na Jachcie, opłata za sternika, sprzątanie Jachtu) oraz ich wysokość regulowane są Umową Czarteru.
 6. Ceny podawane w Serwisie są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Klient może zwrócić się do Armatora w celu wystawienia stosownej faktury VAT.

§ 7 Rola i odpowiedzialność Operatora

 1. Świadczeniem Operatora jest udostępnienie Systemu, poprzez który Armator, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, może oferować Jachty do wynajmu i przez który Klient może wyszukiwać oraz porównywać Oferty, a także dokonywać Rezerwacji.
 2. Podmiotami zobowiązanymi do uaktualniania wszystkich zawartych w Ofertach informacji są wyłącznie Armatorzy, którzy ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność Ofert, ich poprawności oraz kompletność.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klienta lub Armatora, ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawartą Umową Czarteru. Operator nie jest stroną Umowy Czarteru. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta, Armatora oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, czy Umowy Czarteru.
 4. Operator przekazuje Klientom swoje dane teleadresowe w celu umożliwienia Klientom szybkiej i efektywnej komunikacji w zakresie Rezerwacji. W przypadku wątpliwości lub pytań, Klient może skontaktować się z Operatorem, celem doprecyzowania informacji potrzebnych do sfinalizowania Rezerwacji.

§ 8 Rola i odpowiedzialność Armatora

 1. Armator będący stroną Umowy Czarteru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta oraz osób trzecich za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy Czarteru, zgodnie z treścią Umowy Czarteru i powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Oferty publikowane przez Armatora w Systemie stanowią w świetle prawa oferty handlowe. Wyłączna odpowiedzialność z tytułu ich prawidłowości i zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z tytułu ich realizacji względem Klientów, spoczywa na Armatorze.
 3. Armator jest odpowiedzialny za zamieszczenie w Systemie Ofert z prawdziwymi i wyczerpującymi informacjami o swoich Jachtach, a także oferowanych usługach związanych z Umową Czarteru, w szczególności dot.:
  1. prawidłowości parametrów oraz danych dotyczących standardu Jachtu, ceny czarteru, dostępności Jachtów, oraz aktualności zdjęć Jachtu zamieszczonych w Systemie;
  2. posiadania przez Jacht ubezpieczenia oraz jego zakresu, innych niezbędnych dokumentów, badań, upoważnień i atestów wymaganych do wykonania żeglugi na podstawie Umowy Czarteru;
  3. wymogów stawianych wobec Klienta, celem realizacji postanowień Umowy Czarteru, w szczególności konieczności posiadania konkretnych uprawnień, umożliwiających żeglugę oferowanym Jachtem;
  4. posiadanie przez Jacht, w czasie trwania Umowy Czarteru, wyposażenia podstawowego wymaganego obowiązującymi przepisami prawa;
  5. miejsca i godzin przekazania Jachtu Klientowi oraz zdania Jachtu przez Klienta;
  6. wszelkich opłat dodatkowych (obligatoryjnych i fakultatywnych), związanych z realizacją Umowy Czarteru.
 4. Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń Klienta w stosunku do Armatora odbywa się z uwzględnieniem warunków wskazanych w Umowie Czarteru oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W momencie pojawienia się jakichkolwiek sporów związanych z zawarciem i realizacją Umowy Czarteru, stroną właściwą jest wyłącznie Armator.

§ 9 Działania niedozwolone

 1. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Systemu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem i dobrymi obyczajami, w sposób naruszający prawa Operatora, innych Klientów, Armatorów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji, podszywanie się pod inne podmioty i osoby, nadużycie posiadanych uprawnień bądź niedopełnienie obowiązków posiadania uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Systemie.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych Systemu (w tym logo), układu i kompozycji poszczególnych podstron na www.tenjacht.pl, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Systemie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.

§10 Ochrona i poufność danych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa jest Operator.
 2. Podane przez Klientów dane osobowe Administrator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO i wytycznymi UODO Polityką Prywatności, w tym Polityką Cookies. Operator zapewnia integralność, poufność i bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, podanych w procesie Rezerwacji.

§ 11 Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Operatora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub z powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy Czarteru przez Armatora, należy kierować wyłącznie do właściwego Armatora. Reklamacje rozpoznaje Armator na zasadach zapisanych w warunkach Umowy Czarteru, zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Reklamację dotyczącą usług Operatora można złożyć na adres e-mailowy lub w formie pisemnej.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w tej samej formie, w jakiej Klient złożył reklamację.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Operator może zmienić Regulamin lub uruchomić zmodyfikowaną bądź nową wersję usług świadczonych w ramach Systemu w każdym czasie. Nowe zasady zaczynają obowiązywać w terminie wskazanym przez Operatora, jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu.
 2. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach postanowień Regulaminu z dnia dokonania Rezerwacji.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu w relacjach między Operatorem a Klientem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Administrator nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Klienta. Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług spowodowanych przerwami na konserwację, awariami czasowymi lub częściowymi w działaniu Serwisu, usuwania usterek, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin może zostać przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji tychże warunków i postanowień lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy oryginalną polską wersją, z którąkolwiek z wersji językowych tychże warunków i postanowień, punktem odniesienia jest zawsze wersja polska.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies

Nie akceptuję